Google+
مستندهای من و تو
2000 شنبه 29 مهر 1396
0700 یکشنبه 30 مهر 1396
مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر بلکه با مصاحبه با صاحبنظران بیشتر ببینید...

مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر٬ بلکه با مصاحبه با صاحبنظران سعی دارند تا مستندی جذاب٬ واقعی و به دور از انحرافات تاریخی تهیه کنند.

مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر٬ بلکه با مصاحبه با صاحبنظران سعی دارند تا مستندی جذاب٬ واقعی و به دور از انحرافات تاریخی تهیه کنند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE