Google+
مستندهای من و تو
1445 پنجشنبه 26 مهر 1397
1800 جمعه 4 آبان 1397
مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر بلکه با مصاحبه با صاحبنظران بیشتر ببینید...

مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر٬ بلکه با مصاحبه با صاحبنظران سعی دارند تا مستندی جذاب٬ واقعی و به دور از انحرافات تاریخی تهیه کنند.

مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر٬ بلکه با مصاحبه با صاحبنظران سعی دارند تا مستندی جذاب٬ واقعی و به دور از انحرافات تاریخی تهیه کنند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE