Google+
13939

روح در خانه - کری، کرک و شایان

(شایان) دختر نوجوان (کری) و (کرک) ھمیشه احساس می کرده که چیزی پلید او را تعقیب می کند، اما درست از دو سال پیش روزی که این خانواده به خانه قدیمی سه خوابه شان آمده اند، پدیده ای غیرقابل درک ھمه آنھا را مورد حمله قرار داده است. شبح ھایی که ظاھر می شوند، اجسامی که جابجا می شوند و برخوردھای فیزیکی دردآور این خانواده را مجبور می کند تا برای فھمیدن جریان، دست بکار بشوند. آیا شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم خبره تحقیقات فرا زمینی اش قادرند بفھمند چھ چیزی این خانه را تسخیر کرده است؟

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE