Google+
13966

روح در خانه - بو

زمانی که (بو) به احساسش برای خریدن خانه سه خوابه اش اطمینان می کند، کنجکاو است تا بفھمد دقیقا چه چیزی او را به این خانه جذب و برای خرید آن ترغیب کرده است. تنھا چند روز بعد از آمدن به خانه جدید، این حقیقت وحشتناک کم کم آشکار می شود. تلویزیون و زنگ ساعت خود بخود خاموش و روشن می شود، جام ھای شراب به طرز مشکوکی پر می شوند و تختخواب او آنچنان به شدت تکان می خورد کھ او از روی تخت به زمین پرت می شود. اما زمانیکه دوستھای او در خانه مورد حمله قرار می گیرند، صبر او دیگر لبریز می شود. او که قانع شده در خانه اش نیروھای ماورای طبیعی وجود دارند، از نادین و تیمش درخواست کمک می کند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE