Google+
13994

روح در خانه - بارب

از زمانی که (بارب) پنج سال پیش این خانه ویلایی سه خوابه را در یک مزایده خریده است، او و خانواده اش
تحت تاثیر یک سری اتفاقات غیر قابل درک قرار گرفته اند. باز و بسته شدن درھا، شنیدن صدای غرش از درون
کمد، بوھای عجیب و ظاھر شدن شبح ھا، ترس و رعب سنگینی را در خانه به پا کرده اند. (بارب) که نا امیدانه
می خواھد به وحشت خود و خانواده اش پایان دھد، با (نادین) و تیم تخصصی او تماس می گیرد تا با کمک آنھا از
ماھیت چیزی که خانه اش را تسخیر کرده است، سر دربیاورد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE